Stavern Båtforening
Helse Miljø og Sikkerhet
Avfallsplan

Versjon: 1.0 22 mars, 2015

Innholdsfortegnelse: 

1.Innledning | Bakgrunn og hensikt | Dokument historie

2.Hovedregel for håndtering av avfall: Restavfall, plast, papir, matavfall og spesialavfall

Bakgrunn og hensikt

I følge forurensningsforskriften § 20-5 skal småbåthavner ha tilstrekkelig mottaksordning for avfall. Slikt avfall omfatter restavfall og farlig avfall knyttet til båtholdet.

Det er forbud mot tømming av kloakk i vassdrag. I sjø er det forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land. Reglene finnes i miljøsikkerhetsforskriften (forskrift 30. mai 2012 nr. 488) § 10.

Stavern båtforening har ansvar for drift og vedlikehold av en småbåthavn med 789 båtplasser som alle leies ut som faste plasser til privatpersoner med bopel i eller fast tilknytning til Larvik Kommune. Eventuelle ledige plasser som leies ut til gjester, leies ut av Stavern Gjestehavn hvor gjestende båt iht avtale får tilgang til deres fasiliteter inklusive levering av avfall, wc og dusj med mer. Stavern Båtforening leier ikke ut båtplasser til firma. Firma hensvises til Larvik Havn som disponerer et eget område for slik leie på Floskjær moloen.

Båtene i havna er småbåter beregnet for bruk i kystnære områder. Maksimal størrelse er 37 fot. Hovedtyngden av båter er beregnet for dagsturer og enkle ov ernattinger.

Stavern Båtforening tilbyr vinteropplag til sine medlemmer. Vinteren 2015 var det 190 båter i opplag.

Fylkesmannen, Larvik Kommune og Larvik Havn pålegger kommunens båtforeninger å ha en avfallsplan som sikrer behandling av avfall i henhold til gjeldende regelverk. Denne kommer i tillegg til båtforeningens havnereglement.

Formålet med avfallsplanen er å sikre natur og miljø ved gjennom en tilfredsstillende handtering av avfall. Planen er et verktøy for driften av havna og skal gi retningslinjer for havnas brukere. Den skal sikre at foreningen og dens medlemmer, samt besøkende på bryggeanlegget, er kjent med hvordan avfall skal handteres på en god og sikker måte i henhold til gjeldene lover og forskrifter.

Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende styre i Stavern Båtforening ved styrets leder.

 

Senere versjoner av dette dokumentet planlegges integrert med HMS planen.

Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende styre i Stavern Båtforening.

Stavern Båtforenings medlemmer er selv ansvarlig for håndtering av avfall inklusive restavfall og farlig avfall.

Restavfall, plast, papir og matavfall

Det forutsettes at medlemmene samler inn og tar med seg restavfall fra båten hjem og benytter kommunens avfallstjenster for restavfall med kildesorterting.

Spesialavfall

Medlemmene samler inn og leverer inn spesialavfall på miljøstasjonen på Rimi nærmeste nabo til opplagsplassen ved sjektekanalen, på gjenvinningsstasjonen på Grinda eller miljøstasjon nær der de bor.

 

Regler og plikter

 

Stavern Båtforening ved styret er ansvarlig for at:

 

1.Stavern Båtforening til enhver tid har en hensiktsmessig ordning for håndtering av avfall

2.Dokumentere og informere alle medlemmer om gjeldende regler og plikter

3.Løpende oppfølging av at medlemmene etterlever sine plikter

4.Hensiktsmessig system for rapportering av avvik med påfølgende vurdering og tiltak

Medlemmenes/båteiernes plikter:

 

A.Gjøre seg kjent med gjeldende regler for håndtering av avfall i havna

B.Håndtere avfall inklusive restavfall og farlig avfall i henhold til gjeldende regler for handtering av avfall i havna

C.Rapportere avvik og forslag til tiltak

Erfaringer viser svært lite eller ingen avfall fra båter innen foreningens havneanlegg. Dette er i motsetning til tidligere hvor mottaksordning for restavfall medførte omfattende tilgrising av havna på grunn av søppel som ble plassert utenfor søppel containeren. Båtplassene leies ut til privatpersoner med fast bopel i eller tilknytning til Larvik Kommune. Gjestende båter henvises til Stavern Gjestehavn som har egne fasiliteter for avfall. Det er egen miljøstasjon på Rimi, i umiddelbar nærhet av havna, med mulighet for levering av glass, metall og spesialavfall for privatpersoner. Stavern Båtforening har derfor valgt å ikke etablere egen miljøstasjon.

 

Denne avfallsplanen er en del av foreningens øvrige regelverk. Medlemmer som unnlater å følge opp denne pålagte avfallshåndteringen kan bli sanksjonert på linje med annet mislighold av foreningens vedtekter.

Med restavfall menes husholdningsavfall som typisk kommer som resultat av en båttur som matavfall, papir, plast, emballasje og lignende.

Det forutsettes at båteier samler opp dette avfallet, eventuelt kildesorterer dette, tar dette med seg hjem og benytter kommunens avfallstjenster for husholdningsavfall.

Mottak for slikt avfall i gjestehavna er beregnet for gjestehavna og skal kun benyttes av deres gjester.

Gjester som leier ledige plasser henvises til Gjestehavna og dere fasiliter for mottak av restavfall.

Det er forbud mot tømming av kloakk i sjø innenfor en avstand av 300 meter fra land.

Larvik Havn har etablert egen mottakstasjon for septikk i Stavern. Det anbefales at medlemmene benytter denne til tømming av septikk framfor å tømme denne i sjøen.

Septikk skal ikke under noen omstendighet tømmes i havna.

Spesialavfall omfatter spillolje/motorolje, batterier, lakk, maling og bunnstoff, spraybokser, og, båtpleiemidler.

Det forusettes at båteier selv samler inn dette avfallet og leverer dette på miljøstasjonen på Rimi, nærmeste nabo til opplagsplassen ved sjektekanalen, på gjenvinningsstasjonen på Grinda eller miljøstasjon nær der de bor.

Skraping og pussing av båt

Grunnen skal dekkes til med presenning for oppsamling av malerrester ved skraping av båt.

Dersom båt skal pusses med maskin skal det benyttes pussemaskin med oppsamlingspose.

Malerrester og pussestøv som er samlet, skal leveres på nærmeste miljøstasjon.

Spyling av båt

Spyling av båt foretas ved småbåtkranen og ved slipp ytre havn.

Båteier pikter å:

1) Varsle utslipp av olje eller drivstoff som skjer ved uhell, lekkasje eller på annen måte på foreningens service telefon 406 03 551.

2) Varsle brannvesenet på tlf. 110 ved større utslipp av forurensende væske eller brann.

3) Begrense utslippet og skade etter beste evne.

Ikke benytt Zalo eller annen type oppvaskmiddel – det fører til at forurensende væske synker til bunns. Det er bedre at den blir liggende på overflaten, slik at den kan samles opp og at rester brytes ned på naturlig måte.

 

Styret vil vurdere utslippet og treffe nødvendige tiltak for å begrense utslippet og relatert skade inklusive bestille asstanse fra Stavern Dykkersenter med base i havna og som foreningen har avtale med, tilkalle brannvesen, kommunal spesialbil for oppsug av forurensende væske, kontakte Redningsselskapet på telefon 02016 eller skøyte med hjemmehavn i Stavern (se www.redningsselskapet.no for informasjon).

Båteier er ansvarlig for å:

1.Holde sin bryggeplass ryddig

2.Rydde tildelt opplagsplass etter avsluttet opplag

3.Ikke etterlate seg søppel på havneområdet

Hver vår arrangerer foreningen ryddedugnad hvor havn og havneområdet ryddes. Innsamlet avfall samles i container fra Norsk Gjenvinning. Informasjon til båteierne

 

Gjeldene versjon av avfallsplanen skal til enhver tid være publisert på Stavern Båtforenings hjemmesider.

Medlemmene informeres om innholdet av planen gjennom egne medlemsmøter. I tilfelle vesentlig endringer i planen informeres medlemmene om dette pr e-post og/eller i egne medlemsmøter.

Avvik, ikke ønskede hendelser og forslag til forbedringer/tiltak rapporteres på eget skjema tilgjenglig på foreningens hjemmesider eller på vaktpulten i klubbhuset.