REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER:

KAPITTEL 1: ADMINISTRATIVE FORHOLD, ANSVAR OG MYNDIGHET.

Dette reglementet gjelder for alle småbåthavner i Larvik kommune som eies av Larvik Havnevesen og drives av båtforeninger. Unntatt fra

dette reglement er Agnes småbåthavn.

Båtforeningen treffer avgjørelser i henhold til dette reglement, og forestår drift av småbåthavnen. Dersom avgjørelse fattet av båtforeningens styre ønskes anket, skal det først behandles i styret en gang til før det eventuelt ankes til Larvik Havn KF.

Formålet med dette reglementet er å sikre best mulig utnyttelse, sikring og vedlikehold av havnene samt en rettferdig fordeling av båtplasser. Båtforeningens styre kan på eget initiativ treffe vedtak og gjøre disposisjoner for å oppnå dette.

KAPITTEL 2: ERVERV OG BORTFALL AV BÅTPLASSER M.V.

Den som ønsker plass for båt i kommunal småbåthavn må sende skriftlig søknad til båtforeningen i den aktuelle havnen.

Av søknaden må fremgå:

– søkerens navn, fødselsdato, tlf. nr., e-post adresse og bopel,

– hva slags båt det søkes om plass for type, lengde og bredde.

– dersom søkeren har båt på søknadstidspunkt må registreringsnummer oppgis.

– om søkeren har båtplass i annen havn

Den enkelte båtforening kan kreve ytterligere relevante opplysninger.

Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Larvik kommune, må oppgis hvilken tilknytning han har til kommunen, evt. med adresse til feriebolig.

Dersom det skjer endring m.v. av opplysninger som er gitt i h.t. § 2-1 eller andre bestemmelser i eller medhold av dette reglement, skal

endringsmelding sendes båtforeningen snarest.

Person bosatt i Larvik kommune har fortrinnsrett i forhold til utenbysboende ved tildeling av båt – og opplagsplass.

Utenbysboende som eier eller fester eiendom i Larvik har fortrinnsrett i forhold til personer uten slik tilknytning til kommunen.

Fiskere som er registrert i fiskerimanntallet er fortrinnberettiget til båtplass i de småbåthavner som Staten har bygget ut som fiskerihavner.

Båtplass blir vanligvis tildelt for båtens bredde slik det er oppgitt i søknadsskjema med tillegg av minimum 15 cm og maksimum 50cm,

avrundet oppad til nærmeste kvartmeter. Båtens lengde skal i utgangspunktet ikke overstige lengden på bommene (utliggerne) med mer enn

1,5 meter.

Tildeling av plass foretas i henhold til når depositum er innbetalt til båtforeningen, slik at depositum innbetalt tidligere imøtekommes med

tildeling av plass før senere innbetalinger, jfr. § 5-6.

Båtplass tildeles juridiske personer slik at én juridisk person får én båtplass. Som én juridisk privatperson regnes i denne sammenheng søker,

dennes ektefelle eller registerte samboer og hjemmeværende barn under 18 år.

For personer som ikke er fast bosatt i Larvik og for personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeling av båtplass gjøres

tidsbegrenset eller nektes.

Tildelt båtplass må aksepteres innen 14 dager fra vedkommende fikk melding om tildeling, og taes i bruk innen en frist som fastsettes av

båtforeningen.

Dersom leier av båtplass ønsker å bytte denne med en annen plass søkes på samme måte som under pgrf. 2-1. Ved slik søknad betales ikke

depositum – jrf. § 2-4.

Tildelingen av plass skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling. Ansiennitet regnes fra mottakelsen av søknaden om

bytte.

Jfr. §§ 2-4

Båtplass må ikke uten tillatelse fra båtforeningen benyttes til båt som er bredere eller smalere enn oppgitt i § 2-1, 2. ledd.

Tildelt båtplass skal ikke benyttes til annen båt enn den som er registrert på plassen i lengre tid enn en uke til sammen pr. år. Jfr. § 4-2.

Ingen båt kan ikke ligge på lånt plass i havna lenger enn en uke til sammen uten tillatelse fra båtforeningen.

Leierett til båtplass kan overføres til innenbysboende ektefelle, registrert samboer, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på

grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leierett ha disponert plassen i minst 2 år.

Når båtplass leies eller festes av person på grunnlag av eiendomsrett eller festerett til fritidseiendom, (jfr. §. 2-3, 2. ledd), kan leieretten til

båtplassen overføres sammen med eiendomsrett til fritidseiendommen til utenbysboende ektefelle, barn eller foreldre, når dette finnes

rimelig.

Dersom det er nødvendig for å komme til fritidseiendom, eller vesentlig forenkler adkomsten til den, kan overføring ikke nektes.

Etter søknad til båtforeningen kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en samlet tid av inntil 1 år. Når særlig grunner

foreligger, kan båtforeningen samtykke i lengre avbrudd i leietiden. Tillatelse til avbrudd over mer enn 1 år skal styrebehandles. All

tillatelse til avbrudd skal meddeles leietager skriftlig før den er gjeldende.

All tillatelse til framleie skal være behandlet i styret og meddelt leietager skriftlig før den er gjeldende. Slik tillatelse gis for maksimum 1 år

om gangen. Jfr. § 2-10.

Båtplass som ikke benyttes, disponeres av båtforeningen uten vederlag til leieren.

Etter nærmere bestemmelser av båtforeningen kan leier utelukkes og retten til plass bortfalle ved uhjemlet overdragelse, framleie eller andre

grove brudd på dette reglement.

Ved andre brudd på dette reglement eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i det eller båtforeningens vedtekter skal det gis skriftlig

advarsel. Unnlatelse av å etterkomme 2. gangs advarsel medfører oppsigelse.

Ved slik bortfall refunderes ikke innbetalt leie.

Leieforholdet bringes til avslutning ved skriftlig oppsigelse. Ved oppsigelse før 15. mars betales ikke leie for samme år. Båtforeningen kan i spesielle tilfeller ettergi leie ved oversittelse av fristen.

Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, jfr. § 2-3, har båtforeningen rett til å si opp plassen md 2 måneders varsel.

KAPITTEL 3: BÅTFORENINGER

De som leier båtplass i småbåthavn som nevnt i § 1-1, plikter å melde seg inn i båtforeningen som driver havnen. Foreningen er åpen for alle

som har båtplass i havnen. Foreningen fastsetter vedtekter og bestemmelser for eget ansvar og myndighet som ikke må stride mot dette

reglement eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i det. Disse vedtektene må godkjennes av havnesjefen.

Båtforeningen står for den daglige drift av havnen herunder:

– vedlikehold

– renovasjon

– tildeling og bytte av båtplass og opplagsplass

– organisering av dugnad, vakthold, krantjenester og lignende

– innkreving og fastsettelse av leie av båtplass og opplagsavgift.

– utarbeidelse av lister overfor havnevesenet om tilgang og avgang for plasser med innskudd

– betaling av driftskostnader

– forretnings- og regnskapsførsel for driften

Videre skal båtforeningen fremme forslag overfor Larvik havnevesen om større utbyggingsarbeider og planer.

KAPITTEL 4: ORDENSREGLER

Enhver som benytter eller ferdes i kommunale småbåthavner, skal rette seg etter bestemmelser i dette kapittel og anvisninger gitt med

hjemmel i det.

All manøvrering i kommunal småbåthavn skal skje med forsiktighet og med sakte fart, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, og det skal

utvises hensynsfullhet overfor andre som benytter havnen og bor i nærheten.

Den enkelte båtforening kan innføre egne bestemmelser for manøvrering og ferdsel.

Bare fartøy som er lovlig merket eller registrert i register som Larvik Havn KF har godkjent, har adgang til kommunale småbåthavner.

Melding om salg, kjøp eller bytte av båt som ønskes brukt i angjeldende havn skal meldes styret i båtforeningen uten ugrunnet opphold og

senest innen 14 dager . Jfr. § 2-7.

Det skal holdes god orden i kommunale småbåthavner. Det er forbudt å tømme olje og oljeholdig vann, kjemikaler, fiskeslo og annet avfall i

havn og havneområder.

Innhold i septikanlegg må ikke under noen omstendighet tømmes i vannet i eller i nærheten av kommunale småbåthavner.

Fiskeredskap, teiner etc. må ikke oppbevares på kommunal småbåthavn uten etter forutgående avtale med båtforeningen. Fiskegarn må ikke

henges på rekkverk, benker eller lignende.

Merking eller påmaling av båtplass eller anlegg forøvrig som er foretatt uten båtforeningens samtykke fjernes for leietagers regning og

risiko.

Båt skal være forsvarlig fortøyd, uten å ligge til hinder for annen trafikk, og være tilstrekkelig fendret mot naboer og brygger. Alle typer seil

og annet unødig vindfang skal være nede når båten er fortøyd.

Oppdregging utenom tildelte/anviste plasser er ikke tillatt.

I plass der det ikke er bommer (utliggere) skal båt fortøyes vinkelrett ut fra kaiplass med stabil akterfortøyning med dank (lodd), slik at den

er minst en meter fra kai når den ligger i ro. Det tillates ikke benyttet flytetau eller bøyer i forbindelse med fortøyningsarrangementer.

Akterfortøyning senkes til bunnen når båten ligger i opplag eller plassen ikke benyttes over lengre tid.

I plass der det er bommer (utliggere) skal det brukes strekkavlastninger på fortøyningene.

Enhver båtplass skal behandles med tilbørlig aktsomhet. Den enkelte båtforening kan innføre egne bestemmelser for fortøyning for å sikre

havneanlegget.

Båt må holdes lens så den ikke synker eller volder skade.

Båtforeningen kan om nødvendig lense båter som er i ferd med å fylles, og heve båter som har sunket. Til dekning av omkostninger til

regningen kan båtforeningen holde båten tilbake.

Plass må ryddiggjøres ved leieforholdets opphør, ved langvarig ubenyttelse og når båt legges i opplag.

Fartøy og opplagsutstyr mv. som representerer fare eller betydelig ulempe for annet fartøy eller for havneanlegg av enhver art, kan fjernes for

eiers regning og risiko, og uten ansvar av noen art for båtforeningen eller havnevesenet.

Dersom det ved leieforholdets opphør fortsatt ligger fartøy eller annet på plassen uten hjemmel, kan båtforeningen eller havnesjefen ta

fartøy/utstyr i forvaring for eiers regning og risiko, og evt. selge det.

Før fartøy eller utstyr som er tatt i forvaring med hjemmel i dette reglement selges, skal eieren (leieren) tilskrives i rekommandert brev og gis

minst 3 måneders frist til å ordne forholdet. I brevet gjøres eieren (leieren) kjent med konsekvensene av ikke å ordne forholdet.

Dersom eieren (leieren) har ukjent adresse, skal han gjennom annonse i Østlandsposten eller annen alminnelig lest avis i kommunen, gis

tilsvarende underretning.

Før evt. salgsoppgjør utbetales eieren, skal fratrekkes båtforeningens utgifter og evt. forfalt ubetalt leie.

Leier av båtplass har fortrinnsrett til å leie plass til opplag for angjeldende båt, på anvist sted.

Båt i opplag må sikres forsvarlig. Bølgeblikkplater og lignende må ikke benyttes ved opplag.

Etter bruk skal opplagsplassen ryddes, og opplagsmateriell plasseres på anvist sted eller fjernes fra havneområdet.

Presenning og annen overdekning skal merkes med båtens registreringsnummer, med eierens navn, adresse, telefonnummer eller på annen

hensiktsmessig måte konf. § 7-2-A. Umerkede båter kan fjernes for eiers risiko og regning.

Sjøsetting og opptak skjer på anvist sted og på eierens ansvar. Ved bruk av kran følges kranførers anvisninger.

Strøm fra havnens anlegg tillates kun benyttet i henhold til leveringsbetingelsene og ikke til oppvarming eller annen stadig bruk. For annen

bruk skal det gjøres egne skriftlige avtaler. Det skal kun benyttes godkjent materiell ved tilkobling. Båtforeningen kan foreta frakobling for

eiers ansvar og risiko ved bruk av ikke godkjent materiell.

Uavhengig av skyld svarer båteier for de skader hans båt måtte forårsake på havneinstallasjoner og båter i opplag.

KAPITTEL 5: AVGIFTER

Båtforeningen fastsetter hvilke avgifter som skal oppkreves for leie av brygge- og opplagsplass, og for andre tjenester som ytes overfor småbåteiere med plass i småbåthavner som nevnt i § 1-1.

Avgiften beregnes i henhold til bredden av den tildelte bryggeplassen. Der bredden på plassen ikke kan angis, og for opplagsplass, beregnes

avgiften på grunnlag av båtens største bredde med tillegg av 15 cm avrundet opp til nærmeste kvartmeter.

For oppstilling av båt på havneområdet utover 8 dager, inntil 2 måneder, kan båtforeningen bestemme at det skal betales oppstillingsavgift.

For oppstilling utover 2 måneder betales full opplagsavgift.

Ved søknad om bryggeplass innbetales depositum som fastsettes av båtforeningen.

Depositumet avregnes mot årsavgiften ved første gangs betaling etter tildeling.

Avgifter i henhold til dette reglement betales forskuddsvis ved påkrav, med frist som fastsettes av båtforeningen. Blir avgift ikke betalt innen

den frist som fastsettes av båtforeningen, kan båtforeningen anse leieavtalen som oppsagt. Leieren skal sammen med betalingsvarselet gjøres

oppmerksom på følgene av unnlatt betaling.

For båtplass tildelt etter 15. august betales halv avgift for angjeldende år.

Ved tilbaketrekning av søknad om båtplass, tilbakebetales hele påmeldingsdepositumet.

KAPITTEL 5: DIVERSE

Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn en plass i angjeldende havn. Jfr § 2-4, 3 ledd.

På grunnlag av spesielle forhold kan havnesjefen fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet

måtte tilsi. Det kan fastsettes at det til og fra havneanlegget skal manøvreres i fastsatt led.

Dette reglement erstatter tidligere reglement for de kommunale småbåthavnene i Larvik kommune som drives av båtforeninger.