REGLEMENT FOR OPPLAG AV BÅTER OG OPPLAGSUTSTYR

Stavern Båtforening tilbyr vinteropplag av båter. Styret oppnevner hvert år opplagsansvarlig som utarbeider og publiserer opplagsplan som viser bruken av opplagsområdene som foreningen disponerer.

Vinteropplag tilbys i perioden 1. september til 15. juni påfølgende år. Lagringsområdet skal være fri for båter resten av året. Med unntak av store lastebilhengere, lastebilunderstell og lignende kan sammenslåtte krybber, vogner og hengere lagres på dedikert omåde.

Opplagsplass anvises av opplagsansvarlig eller den hun/han bemyndiger (normalt kranfører). Båteiere med båtplass i havna har fortrinsrett til opplagsplass. Plassene anvises fortløpende. Båter eller opplagsutstyr som plasseres uten anvisning av bemyndiget person, kan bli flyttet vekk fra området for eiers regning uten varsel.

Det er båteiers ansvar at krybber og opplagsutstyr som benyttes er egnet, solide og godt sikret. Båt i opplagsmateriell med åpenbare svakheter kan bli bortvist på båteiers risiko og kostnad.

Alle båter skal merkes tydelig med båteiers navn, telefon og båtplassnummer. Merkingen skal være lett synlig også etter at vinterpresenning er satt på.

Master på seilbåter må rigges ned.

Båtene står på eget ansvar. Båt i opplag må sikres forsvarlig. Det er båteiers ansvar å forsikre sin båt og ha regelmessig tilsyn med båten under opplaget. Stavern Båtforening er uten ansvar for skade/ulemper som måtte bli påført båt/utstyr/tredje part.

Båteier er ansvarlig for å holde orden rundt sin båt og rydde plassen etter endt opplag. Det er forbudt å oppbevare brennbare ting under eller rundt båten. Avfall skal behandles i henhold til foreningens til enhver tid gjeldene avfallsplan. Avfall skal ikke gjensettes på området.

For bruk av strøm gjelder samme regler som i havna.

Vår småbåtkran og mastekran kan benyttes i forbindelse med sjøsetting og opptak. Båtvognene for transport mellom kran og opplagsplass benyttes på eget ansvar. Disse vognene må ikke benyttes for transport utenfor foreningens område eller slipping av båt.

Styret fastsetter hvert år satser for opplag. Opplagsavgift faktureres normalt ved start av opplag. Medlemmer med båtplass i havna kan etter anvisning av plass stå inntil 10 dager i opplag for oppussing og lignende uten at det betales gebyr for dette. Brudd på dette reglementet kan medføre gebyr.