Vedtekter for Stavern Båtforening

Revidert siste gang 2. aug 2012.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med Stavern havn og de kystnære områder som brukes av medlemmene.

Enhver som har båtplass i Stavern småbåthavn, er medlem i foreningen. Som medlem kan også opptas: Personer uten båtplass, organisasjoner, foreninger, institusjoner og lag med interessersom kan favnes av foreningens formål. Medlemmer kan ekskluderes hvis årsmøtet fatter vedtak om dette.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig, med vedlegg av regnskap, årsberetning og budsjettforslag, samt forslag som styret ønsker tatt opp til behandling. Innkallingen med vedlegg sendes til medlemmene eletronisk, slås opp i klubbhuset og annonseres på foreningens hjemmesider senest en måned før møtedato. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

På årsmøtet har alle enkeltmedlemmer som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett. Det er ikke tillatt å stille med fullmakt på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer, referent og 2 tilstedeværende medlemmer som skal godkjenne årsmøteprotokollen.
 • Innkalling
 • Dagsorden
 • Forretningsorden
 • Beretning
 • Regnskap (revidert)
 • Innkomne forslag
 • Budsjett
 • Medlemskontingent
 • Båtplass/opplagsleie
 • Bevilgninger
 • Valg
 • Prokura

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet Andre avgjørelser fattes med simpelt flertall.

På årsmøtet skal velges:

Styre i henhold til vedtektene

Valgkomité bestående av minst 2 personer. (Velges for 1 år)

Eventuelle representanter for eksterne fora.

Valg skal gjennomføres skriftlig dersom noen framsetter krav om dette.

Etter årsmøtet kan det også behandles andre saker dersom det opplyses om dette i kunngjøringen.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis årsmøtet krever dette.

I tillegg kan 5/7 flertall av det til enhver tid sittende styre innkalle til begrunnet ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes innen 2 måneder hvis minst 20 % av medlemsmassen krever det. Kravet fremsettes skriftlig overfor styret.

Ekstraordinært årsmøte kunngjøres i dagspressen senest 24 dager før møtet og kan bare behandle de saker som går fram av kunngjøringen.

Protokoll fra årsmøtet skal være godkjent og tilgjengelig for medlemmene senest 1 måned etter årsmøtet.

Styret innkaller til medlemsmøte når det anses nødvendig, dog minst 1 gang i årsmøteperioden. Innkalling til medlemsmøte med saksliste skal skje i dagspressen og ved oppslag på vaktbua minst 1 uke før møtet.

Vedtak på medlemsmøte fattes med simpelt flertall.

Protokoll fra medlemsmøter skal være godkjent og tilgjengelig for medlemmene senest 1 måned etter møtet.

Styret velges av årsmøtet. Mellom årsmøtene er styret foreningens høyeste myndighet. Valgene gjelder for 2 år dersom årsmøtet ikke fatter vedtak om annet.

Styret skal bestå av:

 • Leder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Minst 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer

Styret fordeler selv arbeidsoppgaver utover leder, kasserer og sekretær. Styret oppnevner nødvendige underutvalg og er også ansvarlig for å utnevne representanter til eksterne organer, råd og utvalg. Lederen innkaller til styremøte når han/hun anser at dette er nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer krever dette.

Innkalling til styremøte og saksliste sendes ut minst 1 uke før møtet. Det kan avvikes fra dette dersom alle medlemmene i styret er enige i det.

Det enkelte medlem av styret er ansvarlig for å innkalle varamedlem dersom han/hun ikke kan møte.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret er tilstede på møtet.

Det skal føres referat fra styremøtene. Godkjente referater skal være tilgjengelig for medlemmene.

Foreningens regnskaper skal føres av et autorisert regnskapskontori. Disponible midler plasseres i bank til høyest mulig rente uten bindingstid.

Medlemmene forplikter seg til å overholde foreningens vedtekter og de til enhver tid gjeldende regler for Stavern havn. Det er kun styret som har uttalerett på foreningens vegne.

Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte etter gjeldende regler. Preliminært vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall av de frammøtte. Endelig vedtak fattes med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte.

Det samme møtet fatter også vedtak om disponering av eventuelle aktiva.